imieniny obchodzą: Henryka, Mariusz
środa, 19 stycznia 2022 r.

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Strona główna
Kategorie
Galeria

Aktualnie w galerii
znajduje się 69 zdjęć

Rzeczoznawcy

Strona główna » Rzeczoznawcy

Rzeczoznawcy Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew  w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew:

1. Anna Budzyńska nr 1 (23.09.2004r.) - Świdnik
2. Ryszard Deluga nr 2 (23.09.2004r.) - Łowicz
3. Witosław Grygierczyk nr 3 (23.09.2004r.) - Gliwice
4. Michał Ławrowski nr 4 (23.09.2004r.) - Wierzbica Górna
5. Cyprian Międzybrodzki nr 5 (23.09.2004r.) - Pisarzowice
6. Aleksander Gruszczyński nr 6 (30.11.2004r.) - Kluczbork
7. Stanisław Styczyński nr 7 (30.11.2004r. ) - Łódź
8. Krzysztof Gołębiecki nr 8 (30.11.2004r.) - Mierzyn
9. Zofia de Mezer-Uciechowska nr 9 (30.11.2004r.) - Piła
10. Ryszard Góralczyk nr 10 (18.03.2005r.) - Ćwiklice
11. Jan Klauza nr 11 (18.03.2005r.) - Pleszew
12. Marek Kużaj nr 12 (18.03.2005r.) - Koszęcin
13. Józef Smolorz nr 13 (18.03.2005r.) - Lędziny
14. Urszula Maciejewska-Stefańska nr 14 (22.09.2005r.) - Warszawa

15. Jerzy Nieswadba - utrata uprawnień z chwilą skreślenia z listy członków MTUiOD

16. Jan Szymański nr 16 (15.04.2010r.) - Warszawa
17. Wojciech Dębski nr 17 (06.10.2010r.) - Mińsk Mazowiecki
18. Leszek Kułak nr 18 (23.02.2012r.) - Skwierzyna
19. Adam Widenka nr 19 (16.11.2013r.) - Rybnik
20. Agnieszka Skrzypczak nr 20 (27.03.2015) - Kielce
21. Wojciech Gieburowski nr 21 (15.03.2016) - Tychy
22. Mieczysław Samoliński nr 22 (07.01.2017) - Warszawa
23. Marian Potrykus nr 23 (01.12.2017) - Krokowa
24. Ireneusz Melcer nr 24 (23.03.2018) - Reda

25. Marek Kraśny nr 25 (21.02.2019) - Bogunów
26. Marcin Chruścikowski nr 26 (21.02.019) - Warszawa
27. Krzysztof Jankowski nr 27 (27.07.2020) - Szczecin
28. Izabela Międzybrodzka nr 28 (27.07.2020) - Pisarzowice
29. Arkadiusz Mroziński nr 29 (27.07.2020) - Koty
30. Zbigniew Bęben nr 30 (05.12.2020) - Kraków
31. Żaneta Grzeszczuk - Trojecka nr 31 (26.06.2021) - Brańsk
REGULAMIN

MIEDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA UPRAWY I OCHRONY DRZEW

W SPRAWIE POWOŁANIA I DZIAŁALNOSCI RZECZOZNAWCÓW

W ZAKRESIE DENDROLOGII, OCHRONY I UPRAWY DRZEW

STATUTU TOWARZYSTWA

 

§ 1

 

1. Rzeczoznawca Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew jest osobą zaufania społecznego.

2.Regulamin określa:

1) Kwalifikacje, jakim powinien odpowiadać rzeczoznawca powołany przez Międzynarodowe Towarzystwo  Uprawy i Ochrony Drzew.

2) Sposób, tryb oraz szczegółowe warunki nadawania uprawnień rzeczoznawcy.

3) Sposób, tryb i szczegółowe warunki powołania i działania komisji kwalifikacyjnej do spraw rzeczoznawców.

4) Sposób ustalania kosztów postepowania kwalifikacyjnego.

5) Sposób, tryb oraz szczegółowe warunki postepowania sprawdzającego kwalifikacje kandydata na Rzeczoznawcę.

§ 2

O nadanie uprawnień rzeczoznawcy Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew może ubiegać się członek Towarzystwa, który:

1. Posiada wykształcenie wyższe (architektura krajobrazu, wykształcenie przyrodnicze - leśnik, ogrodnik, biolog, itp.).

2. Posiada co najmniej pięcioletnią praktykę zawodowa w specjalności uprawa i ochrona drzew w firmach wykonawczych, projektowych lub nadzorujących.

3. Wykaże się autorstwem lub współautorstwem co najmniej pięciu opracowań z zakresu uprawy i ochrony drzew wykonanych w trzech ostatnich latach.

4. Posiada co najmniej pięcioletni staż członkowski w MTUiOD.

§ 3

Wszczęcie postepowania o nadanie uprawnień rzeczoznawcy następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawierający:

1. Wypełniony arkusz kwalifikacyjny wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.

2. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu szkoły wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły średniej kierunkowej.

4. Przebieg praktyki zawodowej.

5. Wykaz opracowań z ostatnich 3 lat z zakresu uprawy i ochrony drzew, których osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień jest autorem lub współautorem z podaniem daty wykonania i miejsca udostepnienia.

§ 4

1. Postepowanie o nadanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie denrologii,ochrony i uprawy drzew obejmuje:

1) Sprawdzenie i weryfikację dokumentów dostarczonych przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień przez komisję kwalifikacyjną.

2) Odbycie wstępnego szkolenia obejmującego zagadnienia z zakresu uprawy i ochrony drzew.

3) Przeprowadzenie (fakultatywnie) przez Zarząd rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem mającej na celu ustalenie umiejętności praktycznego stosowania posiadanej wiedzy i znajomości przepisów prawa w zakresie uprawy i ochrony drzew w stopniu niezbędnym do wykonywania zadań rzeczoznawcy.

2. O szczegółowej formie i programie szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz doborze kadry szkolącej decyduje Zarząd.

§ 5

Szczególny tryb powoływania rzeczoznawców:

1. Członkowie posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, profesora lub członkowie o pięcioletnim stażu członkowskim posiadający uprawnienia biegłych (rzeczoznawców) przynajmniej 2 innych organizacji (instytucji) branżowych oraz członkowie honorowi otrzymują uprawnienia rzeczoznawców MTUiOD bez konieczności odbywania szkolenia i rozmowy kwalifikacyjnej przy pobraniu opłaty manipulacyjnej.

2. W stosunku do zainteresowanych członków Komisji kwalifikacyjnej stosowną decyzję o przyznaniu tytułu rzeczoznawcy podejmuje Zarząd.

§ 6

Komisja kwalifikacyjna do spraw rzeczoznawców

1. Komisję kwalifikacyjną powołuje Zarząd Towarzystwa.

2. W skład Komisji wchodzi 3 członków Towarzystwa będących specjalistami w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew, w tym:

- przewodniczący

- sekretarz

- członek

3. Komisja ustala spełnienie wymogów formalnych oraz dokonuje oceny kwalifikacji osób ubiegających się o nadanie uprawnień na podstawie zgromadzonych dokumentów.

4. O wyniku postepowania kwalifikacyjnego Komisja rozstrzyga większością głosów ustalając wynik jako „pozytywny” lub „negatywny”.

5. Wnioski Komisja przedkłada Zarządowi, który każdorazowo podejmuje ostateczna decyzje większością głosów.

6. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje wnioski jeden raz w roku.

7. Komisja opracowuje regulamin i zmiany regulaminu Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony drzew powołania i działalności rzeczoznawców ds. uprawy i ochrony drzew i przedstawia Zarządowi, który przyjmuje je w formie uchwały.

§ 7

Osobie, która uzyskała pozytywny wynik postepowania kwalifikacyjnego Zarząd MTUIOD nadaje uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew oraz wydaje stosowne zaświadczenie wraz z pieczęcią.

Fakt ten potwierdzony jest wpisaniem na listę rzeczoznawców opublikowanej na stronie internetowej Towarzystwa.

§ 8

W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy w wyniku negatywnej oceny postepowania kwalifikacyjnego, ponowny wniosek może być złożony po upływie dwóch lat od daty wydania decyzji.

§ 9

1. Komisja kwalifikacyjna po powzięciu wiadomości, że rzeczoznawca nie wykonuje swoich zadań z należytą starannością albo niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, etyka zawodowa i obowiązującymi przepisami wszczyna postepowanie sprawdzające, w wyniku którego może przedstawić wniosek Zarządowi o odebranie nadanych uprawnień.

2. Warunkiem zachowania uprawnień rzeczoznawcy MTUiOD jest uczestnictwo w przynajmniej jednym szkoleniu lub tematycznym seminarium szkoleniowym w roku.

§ 10

Koszty postepowania o nadanie uprawnień rzeczoznawcy ustala Zarząd Towarzystwa powiększając je o koszty wykonania pieczęci.

§ 11

W przypadku utraty lub rezygnacji z członkostwa uprawnienia rzeczoznawcy automatycznie wygasają, legitymacja i pieczęć tracą ważność. Fakt ten zostaje ogłoszony na stronie internetowej Towarzystwa.

§12

Czynny Rzeczoznawca Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew wnosi na rzecz Towarzystwa opłatę licencyjną w kwocie 200 zł raz na 2 lata. Opłatę należy wnieść przed otrzymaniem zaświadczenia i pieczęci Rzeczoznawcy. Kolejne opłaty wnieść przed rozpoczęciem kolejnego okresu obowiązywania 2-letniej licencji. Brak aktualnej opłaty jest równoznaczne z wygaśnięciem licencji na wykonywanie czynności Rzeczoznawcy MTUiOD.

 

 

Strona główna Drukuj dokument
Aktualności
25-lecie MTUiOD Drodzy Koleżanki i Koledzy! w dniach 01-03.10.2021r. w Stadzie Ogierów w Bogusławicach odbyło się wyjątkowe spotkanie Członków MTUiOD podczas obchodów 25-lecia. Podczas ...
Walny Zjazd Członków MTUiOD KOMUNIKAT Koleżanki i Koledzy, w imieniu Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, uprzejmie informuję, że  w dniu 01.10.2021 r. o ...